2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w usłudze Whisbi

 1. Administratorem danych osobowych jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143, adres email: daneosobowe@vw-group.pl (VGP).

2. W związku z Twoim zapytaniem o szczegóły produktu/usługi marki Volkswagen Samochody Użytkowe, VGP wykorzysta dane podane przez Ciebie w formularzu, bądź później podczas rozmowy, do kontaktu z Tobą celem przedstawienia Ci informacji na temat produktu / usługi marki Volkswagen Samochody Użytkowe, którym jesteś zainteresowany, z użyciem telefonu lub e-mail (jeśli go podałeś), w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną poprzez pozostawienie Twoich danych i kliknięcie przycisku „Potwierdź”  lub „Połącz” lub „Zadzwoń”. W niektórych przypadkach obsługę Twojego zapytania wykona  Autoryzowany Dealer / Autoryzowany Partner Serwisowy marki Volkswagen Samochody Użytkowe, jeśli się zgodzisz, z którym będziemy współadministrować danymi.

3. W ramach uzasadnionego interesu  VGP, wykorzystamy Twoje dane celem:
- badania jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej

  • w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, 
  • audytowania i raportowania wewnętrznego oraz sieci dealerskiej, weryfikacji działalności Autoryzowanych Dealerów marki Volkswagen Samochody Użytkowe oraz dokonywania rozliczeń finansowych;
  • zapewnieniu, iż produkty lub usługi marki Volkswagen Samochody Użytkowe dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującym standardami i wytycznymi producenta, umowami dealerskimi oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć; 
  • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę; 
  • zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalania standardów obsługi klientów marki Volkswagen Samochody Użytkowe, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych.

4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Usługi Whisbi, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

5. Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem "IOD";

6. Odbiorcy danych: Autoryzowany Dealer / Autoryzowany Partner Serwisowy marki Volkswagen Samochody Użytkowe Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), call center, audytorzy, doradcy, a w zakresie dodatkowej zgody także Autoryzowani Dealerzy lub Partnerzy Serwisowi marki Volkswagen Samochody Użytkowe działający w tym zakresie na zlecenie VGP. Odbiorcami danych mogą być także spółki z grupy, w tym Volkswagen AG oraz spółki Volkswagen Financial Services tj. Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

7. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przedstawieniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do zrealizowania celów, do których dane zostały zebrane (w przypadku zgody przez okres jej ważności, nie dłużej niż do czasu jej odwołania). W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej zgody). 

8. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej lub przez kontakt z nami, a także u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego marki Volkswagen Samochody Użytkowe; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl; W przypadku współadministrowania z Preferowanym Dealerem, wskazujemy, iż każdy ze współadministratorów będzie we własnym zakresie odpowiedzialny za realizację praw podmiotów danych z uwagi na to, iż poza wspólnymi systemami lub platformami, dane klientów lub potencjalnych klientów mogą być przetwarzane przez Preferowanego Dealera także w niezależnych procesach lub systemach IT. Niemniej w każdym przypadku można skontaktować się z VGP lub IOD VGP (dane kontaktowe powyżej).

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.