2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Regulamin korzystania z serwisu internetowego marki VOLKSWAGEN Użytkowe

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego Volkswagen Użytkowe dostępnego po adresem https://www.vwuzytkowe.pl/pl.html oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Volkswagen Group Polska sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Volkswagen Użytkowe. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.vwuzytkowe.pl/pl.html

1.4. Serwis – serwis internetowy VW Użytkowe należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem https://www.vwuzytkowe.pl/pl.html.

1.5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

1.6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

1.8.  Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” oraz obowiązujące w związku z RODO przepisy krajowe o ochronie danych osobowych.

1.9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

1.10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.

1.11. Usługodawca – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61- 037), ul. Krańcowa 44, REGON: 301062169.

1.12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

2.1.2. zasady korzystania z Serwisu,

2.2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

2.3. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny. Informacji tych nie należy wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych w autoryzowanych zakładach dealerskich lub autoryzowanych zakładach serwisowych marki Volkswagen.

2.4. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej produktów marki Volkswagen. Zakup wszelkich produktów marki Volkswagen może nastąpić z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych pomiędzy stronami w indywidualnej umowie sprzedaży.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące, z zastrzeżeniem pkt 3.6:

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie. Więcej informacji w zakresie korzystania z plików cookies lub innych technologii internetowych znajduje się w Polityce cookies.

3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

3.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.

3.5. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.6. W zakresie Usługi Whisbi (Czat), o której mowa w punkcie stosuje się postanowienia szczegółowego Regulaminu Usługi „Whisbi” stanowiącego Załącznik nr 1.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

4.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.

4.3. Serwis zawiera informacje dotyczące produktów, w tym samochodów marki Volkswagen oraz programów promocyjnych marki Volkswagen.

4.4. Serwis jest podzielony na następujące obszary funkcjonalne:

4.4.1. portal informacyjny, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usług:

4.4.1.1.informacje o produktach, w tym wersje wyposażenia samochodów, cenniki, promocje, dane techniczne, opisy wybranych cech i funkcji samochodów,

4.4.1.2.informacje o autoryzowanych punktach sprzedaży,

4.4.1.3.informacje o autoryzowanych puntach serwisowych,

4.4.1.4.informacje o dostępnych produktach finansowych z oferty Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce,

4.4.1.5. informacje o dostępnych akcesoriach do samochodów, w tym opis dostępności dla poszczególnych modeli,

4.4.1.6.informacje dotyczące historii marki,

4.4.1.7.informacje o obecności marki Volkswagen w sportach motorowych,

4.4.1.8.informacje o częściach zamiennych, gwarancji i serwisie,

4.4.1.9.informacje dotyczące recyklingu pojazdów oraz norm ekologicznych,

4.4.1.10. informacje o innowacjach i technologiach oferowanych w samochodach marki Volkswagen.

4.4.2. portal umożliwiający samodzielną obsługę przez Usługobiorcę, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:

4.4.2.1. konfiguracja modeli samochodów marki VOLKSWAGEN,

4.4.2.2. możliwość sprawdzenia dostępności samochodów marki VOLKSWAGEN w ofercie stacji dealerskich,

4.4.2.3. możliwość umówienia jazdy testowej wybranym modelem samochodu marki VOLKSWAGEN po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu,

4.4.2.4 możliwość umówienia wizyty serwisowej po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu,

4.4.2.5. możliwość zapytania o ofertę produktów lub usług marki VOLKSWAGEN po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu,

4.4.2.4 możliwość umówienia wizyty serwisowej po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu,

4.4.2.5. możliwość zapytania o ofertę produktów lub usług marki VOLKSWAGEN po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu,

4.4.2.6. Usługa „Whisbi” - Czat polegającą na: nieodpłatnej możliwości odbycia czatu z konsultantem dotyczącego poznania wybranych modeli marki VOLKSWAGEN oraz ich funkcjonalności, pokazaniu pojazdu za pomocą przekazu video lub czatu z konsultantem.

4.5. W celu zaproponowania i umówienia jazdy testowej wybranym modelem samochodu marki VOLKSWAGEN, poprzez formularz internetowy, za zgodą Użytkownika, niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, numeru telefonu dodatkowo i dobrowolnie Adresu poczty elektronicznej.

4.6. W celu zapytania o ofertę poprzez formularz internetowy, za zgodą Użytkownika, niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, numeru telefonu dodatkowo i dobrowolnie Adresu poczty elektronicznej

4.9. W celu przesłania zapytania do Usługodawcy w zakresie dostępności produktów, modeli samochodów marki VOLKSWAGEN, niezbędne jest podanie Danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub Adresu poczty elektronicznej. Ww. Dane osobowe są niezbędne dla udzielenia Usługobiorcy odpowiedzi na zapytanie.

4.10. Celem realizacji czatu Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: numer telefonu adres poczty elektronicznej (opcjonalnie).

4.11.W celu prawidłowego złożenia reklamacji i rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej.

4.12. Usługobiorca może również wyrazić dodatkowe zgody na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu realizacji w przyszłości działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę.

4.13. Wyrażenie przez Usługobiorcę ww. zgód na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych w przyszłości oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę. Pozostawiając Dane osobowe w celu realizacji Usługi uznajemy, iż Usługobiorca zgadza się na kontakt w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z żądaniem. Udzielona przez Usługodawcę zgoda może być w każdej chwili wycofana, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie ww. komunikatów marketingowych.

4.14. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

4.15. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:

4.15.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.15.2. nie naruszają one praw osób trzecich,

4.15.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.15.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.15.5 zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługobiorcę momencie zapytania.

4.15 Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania Danych osobowych Usługodawca podaje realizując obowiązek informacyjny na stronie Serwisu oraz w Polityce prywatności.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

5.2.2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

5.3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.

6.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.7. Serwis zawiera odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z danej Usługi, Usługodawca określa każdorazowo przy danej Usłudze poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Usługobiorców, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.

7.2. Usługodawca w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu realizacji Usług wskazanych w punktach 4.4.2.1 – 4.4.2.6 związanych z przekazywaniem przez Usługodawcę informacji marketingowych i handlowych za zgodą Usługobiorcy wyrażoną poprzez pozostawienie danych i wysłanie formularza. Rozpatrzenie reklamacji dotyczącej świadczonej Usługi oraz wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi odbywa się w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

 7.3. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług poprzez formularz internetowy za zgodą Użytkownika przez Usługodawcę jest następujący:

7.3.1. możliwość odbycia jazdy testowej: imię, numer telefonu lub dodatkowo i dobrowolnie adres poczty elektronicznej,

7.3.2. możliwość kontaktu z Usługodawcą, zapytanie o ofertę lub otrzymanie materiałów marketingowych: imię, numer telefonu dodatkowo i dobrowolnie, adres poczty elektronicznej,

7.3.3. możliwość umówienia wizyty w serwisie: imię, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rejestracyjny pojazdu (w zależności od funkcjonalności formularza)

7.3.4. przesłanie zapytania w zakresie dostępności produktów, modeli samochodów marki VOLKSWAGEN, gwarancji i reklamacji: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej.

7.4. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub Adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).

7.5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.

7.6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo do czasu, gdy Usługobiorca korzystający z Serwisu zdecyduje się na dobrowolne ich podanie (wypełniając formularz kontaktowy).

7.7. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.8. Usługodawca powierza przetwarzanie Danych osobowych Usługobiorcy w niezbędnym zakresie podmiotom wskazanym w Polityce prywatności oraz właściwym obowiązku informacyjnym,
a w szczególności następującym podmiotom: Arvato Polska Sp. z o.o., w zakresie, o którym mowa w punkcie 7.3. i 7.4. do Walk Creative sp. z o.o , w celu zapewnienia obsługi technicznej Serwisu,  w zakresie usługi hostingowej Volkswagen AG, w zakresie celu marketingowego także Autoryzowanym Dealerom lub Autoryzowanym Partnerom Serwisowym marki VOLKSWAGEN [https://www.vwuzytkowe.pl/app/dccsearch/vwn-pl/pl/], do Whisbi Technologies, w zakresie usługi Whisbi.

7.9. Podanie Danych osobowych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne. Realizacja Usług wskazanych w punktach 4.4.2.1 – 4.4.2.6 możliwe jest po dobrowolnym Podaniu Danych i  wyrażeniu zgody.

7.10 Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies na stronie Serwisu oraz właściwa klauzula informacyjna dotycząca danej Usługi.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

8.1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.

8.2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.

8.4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

8.5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych w Serwisie.

8.6. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. Momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.

9.2. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.

9.3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi.

9.4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:

9.4.1. naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

9.4.2. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,

9.4.3. wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

9.4.4. utrudniania lub destabilizuje działania Serwisu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

10.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://www.vwuzytkowe.pl/app/dccforms/vwn-pl/Kontakt/pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

10.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.

10.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

10.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5., Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018.

11.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem www.volkswagen.pl/pl/hidden-pages/regulamin-serwisu.html

11.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu  11.6.

11.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

11.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.

11.7. W przypadku określonym w punkcie 11.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Redgulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

11.8. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

11.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1

REGULAMIN USŁUGI „Whisbi”

SPIS TREŚCI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. DEFINICJE

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.VWUZYTKOWE.PL

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

V. OGÓLNE WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143, dane kontaktowe w zakresie Usługi: adres poczty elektronicznej: _info@info.volkswagen.pl_; numer telefonu:801 200 600; dane kontaktowe w zakresie ochrony danych osobowych: daneosobowe@vw-group.pl; zwana dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia Usługi drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej www.vwuzytkowe.pl

3. Umożliwienie korzystania z Usługi jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej: www.vwuzytkowe.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej: www.vwuzytkowe.pl.

7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin korzystania z serwisu internetowego vwuzytkowe.pl dostępny na stronie internetowej: www.vwuzytkowe.pl. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie będą miały uregulowania Regulaminu o którym mowa w zdaniu poprzednim.

II. DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych – Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143; Dane kontaktowe w zakresie RODO: adres poczty elektronicznej: daneosobowe@vw-group.pl

W zakresie związanych z Usługą: info@info.volkswagen.pl; numer telefonu: 801 200 600, będąca właścicielem Strony internetowej.

Czat – forma komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, pozwalająca na kontakt bezpośredni (video), głosowy bądź pisemny (za pośrednictwem wiadomości tekstowych).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

Komunikator – program umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy, pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

Konsultant – pracownik bądź osoba z którą współpracuje Usługodawcą, która kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem Komunikatora bądź telefonicznie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Strona internetowa – strona internetowa pod nazwą vwuzytkowe.pl dostępna pod adresem internetowym www.vwuzytkowe.pl, prowadzona przez Usługodawcę, umożliwiająca korzystanie z Usługi.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Usługa – Usługa „Whisbi” świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwana dalej „Usługą”.

Usługodawca - Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143/

RODO -rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) .

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna która spełnia warunki Regulaminu i korzysta z Usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej: www.vwuzytkowe.pl.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONEJ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.VWUZYTKOWE.PL

Usługodawca świadczy z wykorzystaniem Strony internetowej Usługę „Whisbi” polegającą na:

1.1. zaprezentowania w formie nieodpłatnego czatu z konsultantem informacji dotyczącej oferty Usługodawcy

1.2. Udzieleniu informacji handlowej, pomocy w zakresie korzystania z usług konfiguratora dostępnego na stronie vwuzytkowe.pl, pokazaniu pojazdu za pomocą przekazu video, przekazaniu dokumentów potrzebnych do finalizacji zakupu pojazdu.

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownicy powinni dysponować:

1.1. Telefonem

1.2. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

1.3. przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies;

2. Korzystanie z Usługi może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

3. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania z Usługi.

V. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.

2. Do korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę nie jest wymagane zakładanie konta Użytkownika.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na Stronie internetowej.

5. Korzystając z Usługi, Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).

6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób trzecich.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Skorzystanie z Usługi jest możliwe za pomocą Komunikatora umieszczonego na Stronie internetowej Usługodawcy za zgodą Usługobiorcy wyrażoną poprzez pozostawienie numeru telefonu i nawiązanie lub zamówienie połączenia z Usługodawcą.

2. Usługodawca świadczy Usługę od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19 i w sobotę od 9 do 14.

3. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Usługi co może być spowodowane brakiem wolnych sesji bądź przerwami technicznymi.

4. W przypadku gdy wszyscy Konsultanci są zajęci, połączenie Użytkownika zajmuje następne miejsce w kolejce oczekujących.

5. Na czacie Konsultanci udzielają informacji o bieżącej ofercie Usługodawcy. Treści przekazywane przez Konsultantów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Użytkownika. Treści przekazywane przez Konsultantów mają charakter wyłącznie informacyjny. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą.

6. Konsultant jest uprawniony do natychmiastowego zakończenia czatu w sytuacji gdy:

· Użytkownik używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe;

· rozmowa zainicjowana przez Użytkownika nie dotyczy oferty Usługodawcy;

· gdy Użytkownik używa Komunikatora w sposób celowy, aby zablokować dostęp do niego innym Użytkownikom.

7. W celu skorzystania z Usługi nie jest konieczne podanie przez Użytkownika jego danych osobowych poza numerem telefonu. Natomiast w trakcie rozmowy z Konsultantem, Użytkownik może zostawić swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu lub e-mail) celem dalszego kontaktu ws. obsługi żądania lub zapytania. Twoje zapytanie Usługodawca może przekazać do realizacji wybranemu przez Użytkownika Autoryzowanemu Dealerowi/ Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu marki Volkswagen Użytkowe działającemu na zlecenie Usługodawcy.

8. Usługa czat jest realizowana za pomocą połączenia video, głosowego bądź w formie widomości pisemnych – w zależności od wyboru Użytkownika.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1. szkody powstałe wskutek korzystania z Usługi przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;

3.2. szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji pozyskanych w związku ze skorzystaniem z Usługi w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.;

3.3. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;

3.4. szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;

4. Usługodawca zastrzega, że wszelkie informacje oraz treści przekazywane przez Konsultantów mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi w terminie 14 dni licząc od dnia skorzystania z Usługi bądź podjęcia udokumentowanej próby skorzystania z Usługi.

2. Reklamacje dot. Usługi należy składać na adres e-mail:info@info.volkswagen.pl lub pisemnie listem poleconym na adres: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań).

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, adres e-mail Użytkownika składającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.

5. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług;

5.2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

5.3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

6. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

7. Użytkownik odstępuje od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@info.volkswagen.pl

9. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi świadczonej przez Usługodawcę ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Komunikatora.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi tych Użytkowników którzy przekazali Usługodawcy swój adres e-mail, przesyłając odpowiednią informację na ich adresy e-mail.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem Regulaminu w życie.

4. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Usługi.

5. Nie powiadomienie Usługodawcy przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej www.vwuzytkowe.pl.

7. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:

11.1. Załącznik nr 2- Obowiązek informacyjny;

11.2. Załącznik nr 3 – Formularz odstąpienia od umowy

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 

ZAŁACZNIK NR 2

Obowiązek informacyjny RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143, adres email: : daneosobowe@vw-group.pl (VGP).

2. W związku z Twoim zapytaniem o szczegóły oferty zakupu pojazdu marki, VGP wykorzysta dane podane przez Ciebie w formularzu, bądź później podczas rozmowy, do kontaktu z Tobą celem przedstawienia Ci informacji na temat produktu / usługi marki Volkswagen Użytkowe, którym jesteś zainteresowany, z użyciem telefonu lub e-mail (jeśli go podałeś), w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną poprzez pozostawienie Twoich danych i nawiązanie lub zamówienie połączenia z Konsultantem. Jeśli wyrazisz chęć dalszego kontaktu w sprawie oferty o którą pytasz, Twoje zapytanie przekażemy wybranemu przez Ciebie Autoryzowanemu Dealerowi / Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu marki Volkswagen Użytkowe, który na zlecenie VGP skontaktuje się z Tobą w wybrany przez Ciebie sposób celem udzielenia Ci powyższych informacji (Preferowany Dealer).

3. W ramach uzasadnionego interesu VGP, wykorzystamy Twoje dane celem:

- sprawdzenia jakości obsługi Twojego zapytania przez Preferowanego Dealera;

- w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

- w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania rozliczeń wewnętrznych, prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego;

- w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów.

4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

5. W związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej marki [ ], VGP gromadzi także informacje zawarte plikach cookies lub podobnych technologiach w celu analizowania zachowań, lepszego dostosowania oferty produktów lub usług oraz wyświetlania reklamy produktów lub usług marki w oparciu o Twoją aktywność i zainteresowania w Internecie Jeśli chciałbyś cofnąć swoją zgodę w zakresie korzystania przez nas z cookies lub podobnych technologii, należy przede wszystkich dokonać zmian ustawień przeglądarki. Więcej w naszej Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

6. Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem "IOD";

7. Odbiorcy danych: W związku z Twoim zapytaniem oraz jeśli wyrazisz zgodę przekażemy Twoje dane wybranemu przez Ciebie Autoryzowanemu Dealerowi / Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu marki Volkswagen Użytkowe działającemu w tym zakresie na zlecenie VGP. Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych będą także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG.

8. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przedstawieniem dla Ciebie oferty, będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę (nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli stracisz zainteresowanie ofertą i nie dojdzie do zawarcia umowy), jeśli wcześniej cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody oraz dane związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną dla celów dowodowych - wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat. 

9. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub przez kontakt z nami, a także u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego marki Volkswagen Użytkowe; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl;

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

11. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

12. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez pozostawienie danych i nawiązanie połączenia z Usługodawcą w celu prawidłowej realizacji Usług. Celem realizacji czatu Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

5.1. adres poczty elektronicznej (opcjonalnie);

5.2. numer telefonu.

13. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

7.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego punktu;

7.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

7.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

7.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

14. Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że dba o bezpieczeństwo danych osobowych, o czym świadczy fakt wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ponadto, połączenie ze Stroną internetową Usługodawcy jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL (opis certyfikatu).

15. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików „cookies” na stronie www.vwuzytkowe.pl.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.